Sunday, August 17, 2008

Goodbye

to the "slow motion moments"
to the fireworks and bubbles


to you.
Bring me back to my hometown. It's the only place I can belong.


Naramdaman kong muli ang pagbagsak ng mundo sa mga balikat ko.